کشور

به بهترین حالات من، من مطالعه و پالایش دستور العمل های کلاسیک جهان.

شیوا