اسپانیا

La paëlla
La paëlla

هر منطقه دارای تخصص خود: به عنوان مثال، اسپانیا توسط دریا هم مرز است، بسیاری از ظروف در ماهی و غذاهای دریایی است، اما کوه ها غذاهای روستایی بیشتر ساخته شده است؛ این جایی است که هم می آید jamón معروف و chorizo رنگ آن است. در جنوب اسپانیا، مانند اندلس، غذاهای سرد مانند سوپ گاسپاچو، متولد شد. همه این توضیح می دهد که ثروت از این غذاهای.

تاپاس با غذاهای پائیا بهترین در اسپانیا شناخته شده هستند، و یا تاپاس در واقع غذاهای اسپانیایی معمولی، ارائه شده در مقادیر کوچک، برای خوراک سرپایی. بنابراین بسیاری از رستوران ها در منوهای خود را ارائه دهد، این تپه فرمول (مربوط به یک بشقاب کوچک)، رسانه های racion (مربوط به نیمی از یک بشقاب شام) و ración (مربوط به یک بشقاب بزرگ). پائیا هم اکنون می توانید، بنابراین، تپه بپرسید، و یا ración، است که می گویند در اطراف تخت می باشد.